englishpolishservian

Naš pristup projektu

Po prijemu vašeg zahteva TPS će na osnovu dobijenih informacija, a nakon konsultacije sa svojim partnerima, ponuditi preliminarno tehničko rešenje za vaš projekat. Nakon zajedničkog usaglašavanja svih aspekata od strane klijenta i TPS-a, kreće se u realizaciju, odnosno, potvrdu porudžbine. 

 

Nakon potvrde porudžbine i uplate avansa, TPS će, u koordinaciji sa svojim partnerima, sačiniti tim koji će u potpunosti biti posvećen uspešnoj realizaciji zadatog projekta. Drugim rečima, TPS određuje projekt Menadžera, koji je direktno odgovoran za: planiranje - započinjanje procesa proizvodnje, kao i pripremu logistike za transport i instalaciju opreme ukoliko je takav dogovor i postignut.

 

U sledećoj fazi, inžinjeri, na osnovu dobijenih specifikacija, započinju rad na tehničkoj realizaciji projekta. U sledećem koraku, pre početka same proizvodnje, TPS će posetiti klijenta u svrhu finalnog usaglašavanja. Ovaj deo procesa nazivamo "stani-kreni", gde se obično radi na određivanju pozicije mašine u pogonu i proverava svaki detalj na licu mesta. Po završetku navedenog, svaki dalji zahtev za modifikacijom je teško izvodljiv. Modifikacije, koje bi se zahtevale nakon etape "stani-kreni", bi za posledicu imale uvećanje troškova proizvodnje.

 

Nakon završetka proizvodnje, klijent se poziva da poseti fabriku proizvođača, tokom koje mu se pruža prilika da, na licu mesta, još jednom izvrši pregled mašina\e. Tom prilikom se klijentu ukazuje prilika za davanje sugestija\prigovora. Manje izmene su još uvek moguće. Treba imati u vidu da svaka korekcija u ovoj fazi realizacije može uticati na pomeranje datuma isporuke.

Svaki pojedinačni deo opreme se testira neposredno pre isporuke.

 

Završni segmenti projekta podrazumevaju transport (do mesta gde se vrši instalacija), kompletno instaliranje opreme, i konačno, pokretanje celog sistema.

 

Posle puštanja u rad mašine\a, vrši se zajednička provera funkcionisanja linije, a potom se potpisuje dokument o puštanju opreme u rad. Ovim dokumentom se potvrđuje da je oprema preuzeta, pri čemu se ukazuje na konačnu obavezu kupca prema prodavcu. Industrijsko puštanje u rad opreme i njena upotreba potvrđuju da je linija primljena od strane kupca, nakon čega sledi finalna isplata od strane istog. Bilo koja vrsta zamerke\primedbe bi trebalo biti navedena u pisanoj formi (od strane kupca) u  dokumentu o puštanju u rad.